Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov a tovaru v elektronickom obchode na internetovej stránke www.dagmarcanigova.sk

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-maile dagmar@dagmarcanigova.sk

Článok I.

Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.dagmarcanigova.sk je firma DARAKO s.r.o., IČO 53 303 229, so sídlom Sokolíkova 5, Bratislava, 841 01, Bratislava IV, zapísaná na Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 148281/B  Zodpovedná osoba a kontakt: Mgr. Dagmar Rakovická Čanigová, e-mail: dagmar@dagmarcanigova.sk, telefón: +421915124615.

2. Predávajúcim je firma DARAKO s.r.o., IČO 53 303 229, so sídlom Sokolíkova 5, Bratislava, 841 01, Bratislava IV.

3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.dagmarcanigova.sk je firma DARAKO s.r.o., IČO 53 303 229, so sídlom Sokolíkova 5, Bratislava, 841 01, Bratislava IV.

4. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.dagmarcanigova.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

5. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.dagmarcanigova.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.

7. Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.

8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.dagmarcanigova.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (skype, google). Vyhlasujem, že dáta slúžia len pre účely identifikácie vo firme DARAKO s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.dagmarcanigova.sk.

9. Vzťahy medzi predávajúcim (Poskytovateľom služieb) a kupujúcim – (Spotrebiteľom, Klientom) neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

10. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.dagmarcanigova.sk sú informačnými produktmi. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorov je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.

Článok II.

Cena

1. Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.

2. Predávajúci nie sú plátcami DPH.

 


Článok III.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Ako Klient objednávate produkty a workshopy zásadne cez webové rozhranie, tj. prostredníctvom objednávkového systému na webových stránkach, vyplnením tu umiestneného formulára. 

POPIS PRODUKTOV A SLUŽIEB:

1. Na webovom rozhraní 

Ako Klient objednávate produkty a workshopy zásadne cez webové rozhranie, tj. prostredníctvom objednávkového systému na webových stránkach, vyplnením tu umiestneného formulára. 

POPIS PRODUKTOV A SLUŽIEB:

1. Na webovom rozhraní www.dagmarcanigova.sk nájdete všetky naše produkty a služby, vrátane produktov poskytovaných zdarma, s podrobným popisom ich formy, obsahu, s uvedením pre koho sú určené a aký prínos od nich môžete očakávať. Všetky prezentácie produktov a služieb uvedené na webovom rozhraní sú informativneho charakteru.

2. O obdržaní objednávky bude Poskytovateľ informovať Klienta emailom zaslaným na elektronickú adresu, ktorú Klient zadal v objednávke. Informácia o obdržaní objednávky je zaslaná automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky zo strany Poskytovateľa, pokiaľ to nie je v tomto potvrdení výslovne uvedené. Ak nie je v potvrdení uvedené, že Poskytovateľ prijíma objednávku, zašle Klientovi informácie o prijatí objednávky v následujúcom emaile. Do momentu než je Klientovi doručené potvrdenie o prijatí jeho objednávky, je možné e-mailom (na adresu uvedenú v čl. I. VOP) objednávku zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na elektronickú adresu Klienta uvedenú v objednávke je Zmluva týkajúca sa produktu uzavretá. Akékoľvek zmeny uzavretej Zmluvy (vrátane zrušenia objednávky) sú potom možné len na základe dohody s poskytovateľom služby

3. Pri pochybnostiach môže Poskytovateľ kontaktovať Klienta za účelom overenia pravosti objednávky a ak sa nepodarí pravosť objednávky overiť, má sa zato, že objednávka vôbec nebola uskutočnená a takou objednávkou sa Poskytovateľ ďalej nezapodieva.

4. Objednávať produkty cez webové rozhranie alebo emailom je možné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Upozorňujem však, že výnimočne môže dojsť k dočasnej nedostupnosti webu v dôsledku nutnej údržby webu alebo v dôsledku okolností, za ktoré poskytovateľ nezodpovedá, akými sú výpadky pripojenia k internetovej sieti. 

5. Zmluva i VOP sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe, tvorí ju objednávka Klienta, jej prijatie Klientom zo strany Poskytovateľa a tieto VOP.

OBJEDNANIE PRODUKTOV A WORKSHOPOV (s termínom konania už uvedeného na webovom rozhraní):

Pre objednanie prostredníctvom webového rozhrania slúži objednávkový formulár, kde ako Klient vyplníte svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu, email, pri objednávke na firmu aj údaje o firme, IČO, DIČ, IČ DPH), informácie o objednávanom produkte či workshope (vložením objednávaného produktu do „košíka“ webového rozhrania), a vyberiete spôsob úhrady.

OBJEDNANIE ONLINE KONZULTÁCIE:

1. V prípade neplnoletého klienta, poskytovateľ poskytne službu len s písomným súhlasom zákonného zástupcu a za jeho prítomnosti. Zákonný zástupca v objednávke presne špecifikuje, aká služba má byť neplnoletému poskytnutá.

2. Klient je povinný poskytovateľa služby informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť poskytnutie služby.

3. Poskytovateľ je pri poskytovaní služby povinný brať zreteľ, prihliadať na zdravotný stav klienta, ak má o ňom vedomosť.

4. Klient si je vedomý, že poskytované služby nie sú službami liečebnými a nenahrádzajú žiadny liečebný, zdravotný režim odporúčaný lekárom, praktickým lekárom, lekárom špecialistom alebo iným lekárom odborníkom. V prípade, že zdravotný stav klienta si vyžaduje zvláštny stravovací režim, je Klient povinný sa o službe poradiť so svojim ošetrujúcim lekárom, lekárom špecialistom.

5. O užívaní doplnkov výživy je Klient povinný sa poradiť so svojim ošetrujúcim lekárom, odborným lekárom či lekárom špecialistom.

6. Na dosiahnutie stanoveného cieľa a  požadovaných výsledkov sa Klient zaväzuje spolupracovať s poskytovateľom služby zodpovedne a seriózne, zodpovedne a pravdivo odovzdávať informácie o svojom zdravotnom stave, stravovacích zvyklostiach a stravovacích návykoch , pohybovej aktivite, spánkovom režime, emočnom a stresovom faktore a všetkých zmenách súvisiacich so stravovaním, ktoré sa počas poskytovania služby môžu vyskytnúť. V opačnom prípade nie je možné  očakávať dosiahnutie pozitívnych výsledkov a stanoveného cieľa.

7. Klient si je vedomý, že dosiahnutie pozitívnych výsledkov, dosiahnutie stanoveného cieľa závisí od mnohých faktorov a dobrej spolupráce klienta s poskytovateľom služby. Poskytovateľ služby nemôže ovplyvniť faktory, napr.  prostredie v ktorom Klient žije, zamestnanie, jeho zdravotný stav, denný režim, spánkový režim, emočný a stresový faktor, vôľu aktívne spolupracovať s poskytovateľom služby, dodržiavanie odporúčaní poskytovateľom. 

8. Klient si je vedomý, že riadnym dodržiavaním odporúčaní  poskytovateľom služby je predpoklad dosiahnutia pozitívnych výsledkov a dosiahnutie vytýčeného cieľa.

9. Klient môže kedykoľvek požiadať poskytovateľa o ukončenie poskytovanej služby bez uvedenia dôvodu a to bez finančnej náhrady, ak nie je dohodnuté inak. Klient je povinný si vyrovnať všetky finančné záväzky voči poskytovateľovi služby.

10. Za poskytnutie služby má Poskytovateľ služieb nárok na uhradenie ceny a klient je povinný za poskytnuté služby uhradiť celú čiastku ceny v zmysle platného Cenníka zverejneného na web stránke www.dagmarcanigova.sk , cena za poskytnutie poradenstva/konzultácia, cez Skype zostavenie jedálnička na mieru je zverejnená na stránke služby, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Klient uhrádza cenu za poskytnuté služby bezhotovostným prevodom alebo v hotovosti a to ešte pred poskytnutím služby.

11. Ak Klient chce využívať po ukončení Konzultácie online službu prostredníctvom e-mailovej komunikácie, ktorá je nad rámec služieb, je povinný si za túto službu vopred zaplatiť v zmysle platného cenníka na stránke www.dagmarcanigova.sk. Pred odoslaním objednávky je klientovi umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti. Objednávku Klient odošle kliknutím na tlačítko „Odoslať“.

nájdete všetky naše produkty a služby, vrátane produktov poskytovaných zdarma, s podrobným popisom ich formy, obsahu, s uvedením pre koho sú určené a aký prínos od nich môžete očakávať. Všetky prezentácie produktov a služieb uvedené na webovom rozhraní sú informatívneho charakteru.

2. O obdržaní objednávky bude Poskytovateľ informovať Klienta emailom zaslaným na elektronickú adresu, ktorú Klient zadal v objednávke. Informácia o obdržaní objednávky je zaslaná automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky zo strany Poskytovateľa, pokiaľ to nie je v tomto potvrdení výslovne uvedené. Ak nie je v potvrdení uvedené, že Poskytovateľ prijíma objednávku, zašle Klientovi informácie o prijatí objednávky v následujúcom emaile. Do momentu než je Klientovi doručené potvrdenie o prijatí jeho objednávky, je možné e-mailom (na adresu uvedenú v čl. I. VOP) objednávku zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na elektronickú adresu Klienta uvedenú v objednávke je Zmluva týkajúca sa produktu uzavretá. Akékoľvek zmeny uzavretej Zmluvy (vrátane zrušenia objednávky) sú potom možné len na základe dohody s poskytovateľom služby

3. Pri pochybnostiach môže Poskytovateľ kontaktovať Klienta za účelom overenia pravosti objednávky a ak sa nepodarí pravosť objednávky overiť, má sa zato, že objednávka vôbec nebola uskutočnená a takou objednávkou sa Poskytovateľ ďalej nezapodieva.

4. Objednávať produkty cez webové rozhranie alebo emailom je možné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Upozorňujem však, že výnimočne môže dojsť k dočasnej nedostupnosti webu v dôsledku nutnej údržby webu alebo v dôsledku okolností, za ktoré poskytovateľ nezodpovedá, akými sú výpadky pripojenia k internetovej sieti. 

5. Zmluva i VOP sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe, tvorí ju objednávka Klienta, jej prijatie Klientom zo strany Poskytovateľa a tieto VOP.

OBJEDNANIE PRODUKTOV A WORKSHOPOV (s termínom konania už uvedeného na webovom rozhraní):

Pre objednanie prostredníctvom webového rozhrania slúži objednávkový formulár, kde ako Klient vyplníte svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu, email, pri objednávke na firmu aj údaje o firme, IČO, DIČ, IČ DPH), informácie o objednanom produkte či workshope (vložením objednávaného produktu do „košíka“ webového rozhrania), a vyberiete spôsob úhrady.

OBJEDNANIE ONLINE KONZULTÁCIE:

1. V prípade neplnoletého klienta, poskytovateľ poskytne službu len s písomným súhlasom zákonného zástupcu a za jeho prítomnosti. Zákonný zástupca v objednávke presne špecifikuje, aká služba má byť neplnoletému poskytnutá.

2. Klient je povinný poskytovateľa služby informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť poskytnutie služby.

3. Poskytovateľ je pri poskytovaní služby povinný brať zreteľ, prihliadať na zdravotný stav klienta, ak má o ňom vedomosť.

4. Klient si je vedomý, že poskytované služby nie sú službami liečebnými a nenahrádzajú žiadny liečebný, zdravotný režim odporúčaný lekárom, praktickým lekárom, lekárom špecialistom alebo iným lekárom odborníkom. V prípade, že zdravotný stav klienta si vyžaduje zvláštny stravovací režim, je Klient povinný sa o službe poradiť so svojim ošetrujúcim lekárom, lekárom špecialistom.

5. O užívaní doplnkov výživy je Klient povinný sa poradiť so svojim ošetrujúcim lekárom, odborným lekárom či lekárom špecialistom.

6. Na dosiahnutie stanoveného cieľa a  požadovaných výsledkov sa Klient zaväzuje spolupracovať s poskytovateľom služby zodpovedne a seriózne, zodpovedne a pravdivo odovzdávať informácie o svojom zdravotnom stave, stravovacích zvyklostiach a stravovacích návykoch , pohybovej aktivite, spánkovom režime, emočnom a stresovom faktore a všetkých zmenách súvisiacich so stravovaním, ktoré sa počas poskytovania služby môžu vyskytnúť. V opačnom prípade nie je možné  očakávať dosiahnutie pozitívnych výsledkov a stanoveného cieľa.

7. Klient si je vedomý, že dosiahnutie pozitívnych výsledkov, dosiahnutie stanoveného cieľa závisí od mnohých faktorov a dobrej spolupráce klienta s poskytovateľom služby. Poskytovateľ služby nemôže ovplyvniť faktory, napr.  prostredie v ktorom Klient žije, zamestnanie, jeho zdravotný stav, denný režim, spánkový režim, emočný a stresový faktor, vôľu aktívne spolupracovať s poskytovateľom služby, dodržiavanie odporúčaní poskytovateľom. 

8. Klient si je vedomý, že riadnym dodržiavaním odporúčaní  poskytovateľom služby je predpoklad dosiahnutia pozitívnych výsledkov a dosiahnutie vytýčeného cieľa.

9. Klient môže kedykoľvek požiadať poskytovateľa o ukončenie poskytovanej služby bez uvedenia dôvodu a to bez finančnej náhrady, ak nie je dohodnuté inak. Klient je povinný si vyrovnať všetky finančné záväzky voči poskytovateľovi služby.

10. Za poskytnutie služby má Poskytovateľ služieb nárok na uhradenie ceny a klient je povinný za poskytnuté služby uhradiť celú čiastku ceny v zmysle platného Cenníka zverejneného na web stránke www.dagmarcanigova.sk , cena za poskytnutie poradenstva/konzultácia, cez Skype zostavenie jedálnička na mieru je zverejnená na stránke služby, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Klient uhrádza cenu za poskytnuté služby bezhotovostným prevodom alebo v hotovosti a to ešte pred poskytnutím služby.

11. Ak Klient chce využívať po ukončení Konzultácie online službu prostredníctvom e-mailovej komunikácie, ktorá je nad rámec služieb, je povinný si za túto službu vopred zaplatiť v zmysle platného cenníka na stránke www.dagmarcanigova.sk. Pred odoslaním objednávky je klientovi umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti. Objednávku Klient odošle kliknutím na tlačítko „Odoslať“.

Článok IV.

Cena produktov, služieb a platba

1. Cena produktov a služieb. Pri jednotlivých položkách produktov a pri workshopoch je na webovom rozhraní uvedená aj ich cena. Ceny sú platné po celú dobu, kedy sú na webovom rozhraní uvedené. Ceny workshopov zahŕňajú náklady spojené s realizáciou akcie, teda aj náklady na prenájom priestoru vrátane technického vybavenia, organizačného a materiálového zabezpečenia, pokiaľ nie je uvedené inak v popisu akcie. Jedná se o konečné ceny, pretože s ohľadom na charakter produktov a služieb (tj. workshopov) nevznikajú náklady na dopravu ani iné náklady spojené s ich dodaním. 

2. Zjednanie kúpnou cenou či cenou za účasť na workshope (ďalej len „cena“)  je cena uvedená pri produktoch či služby v okamihu odoslania objednávky Klienta (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Pokiaľ by došlo ku zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovom rozhraní (tým sa myslí predovšetkým preklep, chyba pri zadávaní cien) alebo obdobná chyba v procese uzatváraní Zmluvy, potom Predávajúci nie je povinný Klientovi za takúto zjavne chybnú cenu, produkt alebo službu dodať, a to ani v prípade, že došlo k automatickému potvrdeniu o prijatí objednávky. V prípade, že by už došlo zo strany Klienta i k úhrade tejto zjavne chybnej ceny, je Predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Ak dôjde k zmene ceny v období medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením z mojej strany, platí cena platná v okamihu odoslania objednávky, ak nepríde medzi námi k inej výslovnej dohode.

3. Ak nie je medzi Klientom a Predajcom výslovne dohodnuté, Predajca Klientovi produkt či službu dodá až po úplnom zaplatení zjednanej ceny. Do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva produkt vo vlastníctve Predávajúceho.

4. Spôsob platby. Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.dagmarcanigova.sk je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a) platba online prostredníctvom platobnej brány Comgate (Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro alebo bankovým prevodom). Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti Comgate Payments, a.s. ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti Comgate Payments, a.s.

b) internetovým bankovníctvom (internet bankingom), prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

5. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY: V prípade bezhotovostného prevodu je cena splatná do 3 dní od potvrdenia prijatia objednávky. Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch k platbe v zálohovej faktúre. V prípade workshopu musí byť cena uhradená tak, aby najneskôr tri pracovné dni pred konaním workshopu bola pripísaná na bankový účet Predajcu. Kúpna cena je považovaná za zaplatenú v okamihu, kedy je príslušná čiastka pripísaná na bankový účet predajcu.

V prípade bezhotovostného prevodu vykonaného na základe zálohovej faktúry Predajca Klientovi o prijatí platby vystaví a na email uvedený v objednávke zašle doklad/faktúru o prijatí platby.

Produkty ani workshopy nie je možné hradiť formou splátkového kalendára.

Článok V.

Dodacie podmienky

Spôsob dodania digitálnych produktov (eBooky, kurzy, videá, nahrávky)

 

 1. Spôsob dodania produktov. Pri kúpe eBooku bude digitálny obsah vo formáte .docx .doc alebo pdf (ebook) alebo odkaz pre ich stiahnutie či spustenie dodaný po zaplatení kúpnej ceny na Klientom v objednávke uvedenú emailovú adresu.
 2. Dodacia lehota. Dĺžka dodacej lehoty závisí na zvolenom spôsobe platby. Ak je platba vykonaná bežným bankovým prevodom, bude produkt dodaný najneskôr do 3 pracovných dní potom, kedy bude platba pripísaná na bankový účet predajcu. Pri platbe online platobnou kartou alebo rychlým online prevodom bude produkt dodaný obratom po úspešnom vykonaní platby.
 3. Po dodaní produktov si, Klient, v čo najkratšom čase skontroluje funkčnosť a dostupnosť obsahu, a ak zistí nedostatky alebo vady, kontaktuje Predajcu, aby mohol vykonať nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VIII týchto VOP.
 4. Digitálny obsah (videokurz, eBook) k plnej funkčnosti je potrebné, aby Klient mal k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce predovšetkým otvorenie a prácu s dokumentami vo formáte .docx, .doc a .pdf a prehrávanie video a audio súborov.
 5. Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet Predajcu, elektronickou formou pomocou e-mailu je produkt zaslaný. Klient je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam).
 6. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky Klienta, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu dagmar@dagmarcanigova.sk si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.
 7. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese dagmar@dagmarcanigova.sk, ktorá je súčasne adresou technickej podpory.

 

B. Dodacie a storno podmienky workshopov

 1. Spôsob dodania: Workshop bude dodaný (uskutočnený) podľa podmienok uvedených v popise akcie na webovom rozhraní alebo individuálne zjednaných. Klient má právo absolvovať workshop za podmienok riadnej úhrady celej ceny. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť jednostranné podmienky Klientom zvolenej vzdelávacej/zážitkovej akcie napr. čas konania, miesto konania v rámci rovnakej obce/mesta, pričom Klienta o tom, samozrejme, čo najskôr vyrozumie. Poskytovateľ zodpovedá aj za to, že zmenou podmienok nebude dotknutý účel workshopu. Workshop sa uskutoční iba v prípade, že si ho objedná a uhradí minimálny počet záujemcov stanovený Poskytovateľom. V opačnom prípade či zásahu vyššej moci si Poskytovateľ vyhradzuje právo workshop zrušiť. V takomto prípade bude Poskytovateľ včas informovať všetkých prihlásených účastníkov.
 2. Možnosť účasti náhradníka: Na workshop môže Klient miesto seba vyslať náhradníka v prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť objednaného workshopu, ak je to vzhľadom k obsahu workshopu prípustné a možné. V prípade vyslania náhradníka je Klient povinný, čo najskôr emailom alebo telefonicky kontaktovať poskytovateľa o tejto skutočnosti a pokiaľ je možné aj o dôvode, informovať.
 3. Vzdelávacie materiály a informácie: Akékoľvek informácie a akékoľvek písomné podklady, materiály, skriptá, zvukové záznamy a nosiče, doporučenie, techniku, údaje osobného charakteru a ďalšie metódy predávané lektorom vedúcej akcie sú určené iba pre účely konkrétnej vzdelávacej akcie a osobnú potrebu jednotlivých Klientov. Nie je dovolené bez vedomia Poskytovateľa a jeho predchádzajúceho písomného súhlasu akokoľvek šíriť a predávať akýkoľvek obsah tretím osobám, či upravovať, rozširovať alebo kopírovať v celom či čiastočnom rozsahu, ani používať k akýmkoľvek komerčným účelom či inde publikovať. Klient, Poskytovateľ i prípadný ďalší zúčastnený lektor berú týmto na vedomie, že akékoľvek informácie, ktoré o sebe vzájomne účastníci i lektor pri štúdiu získajú, sú považované za veľmi dôverné a citlivé a s ako takými budú s nimi ďalej narábať.
 4. Zodpovednosť v priebehu vzdelávacej akcie: Klient je v celom priebehu vzdelávacej akcie za seba, svoje rozhodnutia a svoje konanie voči sebe aj ostatným plne zodpovedný. Vzdelávacia akcia nie je náhradou za lekársku či psychoterapeutickú starostlivosť. V prípade, že ktorýkoľvek účastník v priebehu vzdelávacej akcie dodržuje lekárom stanovenú diétu, zaväzuje sa informovať Poskytovateľa, lektora o tejto skutočnosti. Každý účastník je zodpovedný za prípadné škody spôsobené sebe alebo ďalším Klientom svojim neuváženým či iným správaním či za škody im spôsobené na majetku a zariadenia priestorov, ktoré používa v priebehu konania workshopu.
 5. Možnosť vylúčiť klienta z účasti: Klienti sú povinní pri účasti na workshope nenarušovať jeho priebeh, pričom za rušenie je považovaný aj neskorý príchod. Poskytovateľ je oprávnený Klienta vylúčiť z účasti na workshope či jeho časti v prípade, že Klient nerešpektoval tieto VOP a v dôsledku toho akokoľvek poškodil priebeh workshopu, ostatných klientov či lektora alebo v prípade, že priebeh akcie resp. jednotlivých stretnutí narušoval nevhodným správaním (tj. správaním proti pravidlám slušného správania). V prípade vylúčenia Klienta z workshopu nemá Klient nárok na vrátenie peňazí z už zaplatenej ceny a to ani jej časti.
 6. Storno podmienky: V prípade, že by workshop bol zrušený z akéhokoľvek dôvodu zo strany Poskytovateľa a  Klient už cenu uhradil, obdrží do 14 dní odo dňa, kedy bude rozhodnuté o zrušení workshopu, späť celú zaplatenú čiastku, pokiaľ sa výslovne nedohodne s Poskytovateľom na použití platby na náhradnú akciu podľa Klientovho výberu či na inom riešení. Ak nebude dohodnuté inak, bude platba Klientovi vrátená rovnakým spôsobom ako bola prijatá. Klient je oprávnený svoju účasť na vzdelávacej akcii zrušiť. V prípade, že Klient už uhradil cenu workshopu a zruší účasť najneskôr 14 dní pred konaním workshopu, vráti mu Predajca 100% zaplatenej ceny. Pokiaľ účasť zruší v dobe 13 až 7 dní pred konaním workshopu, vráti mu 70% zaplatenej ceny. Pri zrušení účasti 6 až 4 dni pred konaním workshopu mu vráti 50%. Ak by Klient zrušil účasť v dobe 3 až menej dní pred zahájením workshopu, nebude Klientovi vrátená zaplatená cena, ale môže za seba poslať náhradníka, ak to umožní obsah a charakter workshopu.
 7. Súhlas s vyhotovením a použitím fotografii a videozáznamov: Prihlásením na workshop a zaplatením jeho ceny dáva Klient súhlas s tým, aby v priebehu akcie boli vyhotovené fotografie a videozáznamy aj Jeho osoby ako účastníka akcie a aby boli použité k dokumentácii na internetových stránkach a v propagačných materiáloch Predajcu. Tento súhlas je Klient oprávnený kedykoľvek neskôr odvolať prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu Predajcu či dopisom zaslaným na doručovaciu adresu uvedenú vyššie v čl. I VOP. Pri fotografiách a záznamoch nebudú uvedené žiadne vaše ďalšie osobné údaje, pokiaľ sa na tom vyslovene Klient s Poskytovateľom nedohodnú.

C. Dodacie a storno podmienky online konzultácii

1. Spôsob dodania: Online konzultácie sú poskytované formou Skype. Klientovi bude poskytnutá online konzultácia za podmienok riadnej úhrady zvoleného počtu konzultácii. V prípade, že si Klient zakúpil spolu s konzultáciou aj zostavenie jedálnička, obdrží ho vo formáte v .pdf spolu s ďalšími potrebnými informáciami tak, ako je vzájomne medzi Poskytovateľom a Klientom odsúhlasené na základe osobného dohovoru počas konzultácie.

2. Storno podmienky: Pokiaľ sa Klient nezúčastní online konzultácie, na ktorej bol s Poskytovateľom vopred na základe e-mailovej komunikácie dohodnutý a neupovedomí Poskytovateľa o svojej neúčasti v dostatočnom predstihu (24 hodín) pred uskutočnením konzultácie, nemá nárok na vrátenie peňazí.

Poskytovateľ je tiež oprávnený objednávku stornovať, ak Klient vzbudzuje pochybnosť o vážnom záujme o službu alebo nie je jasné z jeho chovania či rozumie, čo je predmetom poskytovanej služby, v minulosti si už neplnil povinnosti voči Poskytovateľovi alebo javí známky inak neštandardného chovania a správania.

Článok VI.

Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosť s hardwarom a softwarom.

 1. Produkty (digitálny obsah) posiela Predajca iba Klientovi, na jeho elektronickú adresu, prípadne sprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby Klient mal k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte .docx a pdf. Obsah videokurzov Klient prehrá pomocou internetového prehliadača podporujúceho audio prehrávanie. Software musí obsahovať obvyklé zvukové kodeky. Pre online prehrávanie obsahu je zo strany Klienta nevyhnuté mať pripojenie k sieti internetu s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Ďalej je nutné, aby Klientov hardware umožňoval zvukový výstup. Predajca nezodpovedá za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti internetového pripojenia Klienta. Môže se stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadku serverov. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

  2. Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné bez výslovného súhlasu Predajcu ďalej šíriť alebo umožniť jeho využitie ďalšími osobami. Produkty slúžia iba ku vzdelávacím a informačným účelom a sú vytvorené s využitím znalostí a skúseností Predajcu. Jedná sa o návody a doporučenia a záleží na schopnostiach Klienta a ďalších okolnostiach, aké výsledky s ich pomocou dosiahne. Tieto produkty nemôžu nahradiť osobnú konzultáciu, terapiu a nie sú zdravotnou službou, a teda nenahrádzajú ani lekársku či inú zdravotnú starostlivosť. Predajca nezodpovedá za Klientov prípadný neúspech v aplikovaní postupov, rád a doporučení uvedených v jednotlivých produktoch.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.

Garancia

 1. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Za svoje produkty ručí firma DARAKO s.r.o. zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 14 dní od zaplatenia kupujúci zistí, že tento produkt nie je pre neho vhodný, bude mu vrátená plná cena, za ktorú produkt kúpil.
 3. O vrátení peňazí Kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu dagmar@dagmarcanigova.sk spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade).
 4. Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 7 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.
 5. Ak je vám spoločne s produktom alebo objednávkou workshopu poskytnutý darček, je darovacia znluva medzi nami uzavretá s rozvádzacou podmienkou, že ak by došlo k odstúpeniu od Zmluvy z vašej strany bez uvedenia dôvodou, naberá darovacia zmluva účinnosť a ste povinní poskytnutý darček najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú zasielané či sprístupnené až po úhrade zjednanej ceny produktu, ak nie je na webovom rozhraní inak uvedené.

Článok IX.

Reklamačný poriadok

 1. Reklamácie sú vybavované elektronicky na dagmar@dagmarcanigova.sk.
 2. Alternatívne riešenie sporov:
 3. a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na dagmar@dagmarcanigova.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil reklamáciu alebo ak sa domnieva, že boli porušené práva spotrebiteľa. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 4. b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok X.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s platnou Slovenskou a Európskou legislatívou o ochrane osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje Klienta tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ získava od Spotrebiteľa nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
 4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám
 5. Ak Klient súhlasí so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na webstránke na marketingové účely, súhlasí so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 6. Svoj súhlas môže Klient kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných e-mailov. Poskytnuté osobné údaje sa potom už nebudú používať na marketingové účely.


Článok XI.

Zodpovednosť za obsah webu

 1. Webová stránka www.dagmarcanigova.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 3. Odoslaním objednávky Klient potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.
 4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 20.10.2020.

V Bratislave, 20.10.2020

Mgr. Dagmar Rakovická Čanigová

Ako variť a piecť bez lepku - Sprievodca bezlepkovými múkami

Vaše osobné údaje (meno, e-mailová adresa) sú u mňa v bezpečí a budem (DARAKO s.r.o., Sokolíkova 5, Bratislava, 84101, IČO 53 303 229) ich na základe vášho súhlasu spracovávať podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy.
Stlačením tlačidla vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním potrebným pre zaslanie eBooku a ďalších noviniek odo mňa, ktoré se budú týkať súvisiacej témy.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačidlo ODHLÁSIŤ v každom zaslanom e-maili.